762325
 swiss_contribution logo
Pasja Wiedza Doświadczenie

Oferta

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Firma MEDI-MAD przeprowadza całościowo kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończone egzaminem, jak i kursy recertyfikacji. Prowadzone kursy są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
 
Założenia organizacyjno- prawne
 
Cel główny kształcenia:
Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem PRM do realizacji zadań z zakresu  ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia , do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.
 
Szczegółowe cele kształcenia:
 1. utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 2. zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 3. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy
 4. kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe
 
Czas trwania kursu:
Łączny czas trwania kursu to 66 godzin, w tym:
25 godzin zajęć teoretycznych
41 godzin zajęć praktycznych
 
Uczestnicy kursu:
W kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy mogą uczestniczyć osoby:
-  pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
- zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek (PSP, OSP, WOPR, GOPR, TOPR, inne organizacje ratownicze, które, w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem). 

 
Plan nauczania
 
 
  
LP                             TEMATY Liczba zajęć:
 
teoretycznych praktycznych
1 Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne 1 -
2 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia 2 1
3 Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 2 3
4 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badania wstępne oraz szczegółowe 2 2
5 Poszkodowany nieprzytomny 1 1
6 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) 2 8
7 Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 1 2
8 Wstrząs 2 -
9 Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie 2 -
10 Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn 3 8
11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru 2 1
12 Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka 2 4
13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia 2 2
14 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych _ 7
15 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych 1 2
Liczba godzin ogółem 25 41
 
 
 
 
Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy  organizujemy w trzech weekendowych turach (piątek, sobota, niedziela)  lub w systemie stacjonarnym dzień po dniu. 
            
Atutem Firmy MEDI-MAD jest możliwość dojazdu do Państwa, celem przeprowadzenia kursu. W pozostałych przypadkach kurs przeprowadzamy w miejscu wskazanym przez Organizatora. 
 Koszt kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ustalany jest indywidualnie.
                                                      
 
                            
 
 
 


 

Napisz do nas