762325
 swiss_contribution logo
Pasja Wiedza Doświadczenie

Oferta

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Cel ogólny kształcenia
Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.
 
Szczegółowe cele kształcenia
 • Usprawnienie pracy ratownika medycznego przez rozszerzenie, zdobycie i usystematyzowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych podczas wykonywania czynności medycznych przez ratownika medycznego,
 • pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz poznanie, utrwalenie i przyswojenie praktycznych umiejętności z zakresu postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.
 • zdobycie i utrwalenie wiedzy o zasadach współpracy z jednostkami współpracującymi z systemem ratownictwa medycznego,
 • zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących zasad korzystania ze środków łączności i sprzętu do nawigacji satelitarnej dla potrzeb systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • poznanie kryteriów, procedur i zasad dotyczących współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
 • zapoznanie ratowników medycznych z organizacją systemu ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych krajach,
 • poznanie podstaw prawnych oraz zasad współdziałania z jednostkami współpracującymi  z  systemem,  o  których  mowa  w  art.  15  ust.  1  i  2  ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ratownictwa medycznego, a także służbami porządku publicznego,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanych zadań,
 • kształtowanie właściwej postawy etycznej podczas wykonywania zadań przez ratownika medycznego.
 
Czas trwania kursu doskonalącego
Kurs doskonalący trwa 48  godzin  dydaktycznych  (1  godzina  =  45 min.) realizowany w ciągu 6 dni (nie więcej niż 8 godzin zajęć dziennie) w tym 15 godzin poświęcone  na  zajęcia  teoretyczne  i  30  godzin  poświęcone  na  zajęcia  praktyczne  oraz  3 godziny na egzamin zaliczający kurs. Kurs doskonalący może być realizowany w jednym bloku (6 dni) lub może być podzielony na części (2 dni+4 dni; 3dni+3dni; 2dni+2dni+2dni) jednakże cały program kursu doskonalącego musi zostać zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu.
 
 

 
 
 
Plan kształcenia
Lp Treści kształcenia Liczba godzin teoretycznych Liczba godzin praktycznych Liczba godzin ogółem
1 System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach  
2
   
2
2 Systemy powiadamiania ratunkowego 0,5   0,5
3 Łączność - podstawowe pojęcia, alfabet międzynarodowy, zasady komunikacji przez radiotelefon, sieć przywoławcza, sieć telefonii komórkowej, nowoczesne systemy łączności, Globalny System Pozycjonowania
Podstawy przekazu telemedycznego
 
0,5
   
0,5
 
4 Jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz inne jednostki realizujące zadania z zakresu ratownictwa medycznego  
0,5
   
0,5
5 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania 1   1
6 Zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową przy użyciu gotowego zestawu, 2   2
7 Medyczne czynności ratunkowe, w szczególności:      
a) ocena stanu osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w celu ustalenia postępowania i podjęcie decyzji o dalszych medycznych czynnościach ratunkowych,   1 1
b) układanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń,   1 1
c) prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych i dzieci według obowiązujących standardów, 3 10 13
d) bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych oraz przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno – gardłowej, rurki nosowo
– gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej, konikopunkcji,
  3 3
e) intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej,   3 3
f)   podawanie tlenu, wspomaganie oddechu lub prowadzenie wentylacji zastępczej z użyciem maski twarzowej, zastawki jednokierunkowej, worka oddechowego, respiratora, odsysanie dróg oddechowych,   1 1
 
 
  g) wykonywanie defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG, wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej, wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej, wykonywanie EKG, monitorowanie czynności układu oddechowego, monitorowanie czynności układu krwionośnego,   1 1
h) wykonywanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, wykonywanie dojśc a doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu, 1 1 2
i)    odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,   1 1
j)    cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie sondy żołądkowej, płukanie żołądka, 0,5   0,5
k)  pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych, oznaczanie poziomu glukozy, elektrolitów w surowicy, z użyciem dostępnego sprzętu, badanie gazometryczne krwi włośniczkowej, 0,5   0,5
l)    opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń, unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego, asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów),   2 2
m) odbieranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych, 0,5   0,5
n) segregacja medyczna w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, 2 1 3
o) podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia,   1 1
p) przygotowywanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu,   3 3
8 Wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanych, a w szczególności:
a) stres (rodzaje, źródła, skutki, różnice indywidualne) w działaniach ratowniczych,
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 1. wpływ stresu pourazowego na stosunki międzyludzkie,
 2. zespół stresu pourazowego i jego objawy,
 3. sytuacje trudne w kontakcie z poszkodowanymi i ich wpływ na sprawność funkcjonowania jednostki i zbiorowości osób (zbiegowisko, tłum, publiczność), nawiązywanie kontaktu z poszkodowanym i udzielanie wsparcia psychicznego,
 4. zespołowe rozwiązywania problemów
– umiejętność zachowania elastyczności w zmieniających się warunkach,
 1. style i techniki radzenia sobie ze stresem.
     
  Razem czas zajęć 15 30 45
9 Egzamin zaliczający 0,5 2,5 3
  Ogółem czas trwania kursu     48
 
 

Napisz do nas